Gamle grinebitere eller pubertale jyplinger?

LinkedInTwitterFacebook

De fleste er enige i at kunnskap er viktig for et suksessfullt IT prosjekt og ikke minst for den videre digitaliseringen av virksomheter. Selv om verktøyene stadig blir bedre, er kunnskap like viktig.

Mange IT prosjekter har gått dårlig og mange har feilet fullstendig. Det er derfor viktig å reflektere over hvilke kunnskap som er kritisk, og hva denne kunnskapen består av.

Forretningsforståelse – En vesentlig komponent i et suksessfullt prosjekt er at man forstår den forretningen og de forretningsprosessene man skal gjøre noe med. I tillegg til å forstå den aktuelle forretning er det viktig at man også har kunnskap om andre bransjer. På den måten kan man trekke på andres erfaring, og innovasjon fremkommer ofte på tvers av ulike fag- eller tekniske domener. Tverrfaglig kompetanse bygger man opp over tid, og det er en vesentlig ingrediens i et velykket IT-prosjekt.

Kunnskap om verktøy – Verktøyene blir stadig bedre og mer effektive. Nye verktøy bygger allikevel videre på tidligere verktøy og mye logikk kjenner man igjen. Grafikk og presentasjonsform blir stadig mer innbydende, men logikken som bygges er ikke så ulik det den alltid har vært. Kunnskap og erfaring fra andre verktøy gjør det derfor vesentlig lettere å ta i bruk ny teknologi.

Databasekompetanse – De fleste bedrifter har brukt en årrekke på å bygge opp transaksjonssystemene som håndterer kjernevirksomheten. Funksjonaliteten i et ERP-system bygges over komplekse databaser. Databaser som består av tabeller og views som man må forstå innholdet av, og ikke minst hvordan de skal aksesseres. Noen databaser er logisk oppbygd i forhold til den forretningen den representerer, mens andre er oppbygd slik at man behøver spesialkunnskap eller årelang erfaring for å forstå innholdet.

Kunnskap om prosess – Prosess handler om mennesker. En prosess består av mennesker som skal utføre deloppgaver mest mulig effektivt. De må inspireres, veiledes og følges opp. Det tar lang tid å lære seg å kjenne de forskjellige mennesketypene.

Logisk-analytisk tankesett –Et logisk-analytisk tankesett er kritisk for et suksessfullt IT-prosjekt. Erfaring hjelper selvsagt også her, men på dette feltet går det enda mer på personlige egenskaper og innlevelse. Har man kunnskap om utfordringene som skal løses, finner en logisk-analytisk hjerne raskt ut hvordan det kan gjøres. Her er det store individuelle forskjeller, men med erfaring vet man etterhvert hvem som er best egnet.

Helhetlig tankegang og troen på yngre krefter – I den videre digitalisering må vi tenke helhetlig og vi må bruke all den kunnskapen og erfaringen vi har opparbeidet og kombinere dette med innovative ressurser og moderne verktøy for å skape løsninger som gir gode gevinster og konkurransefortrinn.

...så..GAMLE GRINEBITERE ELLER PUBERTALE JYPLINGER? JA TAKK, BEGGE DELER!

Planalot AS

I Planalot AS har vi lang erfaring med digitaliserings- og forbedringsprosjekter. Vi benytter de aller nyeste verktøyene på teknologisiden. Vi har erfaring fra mange ulike bransjer, vi vet hvordan informasjon er strukturert, vi har kunnskap både om tradisjonell og ny teknologi, og ikke minst så har vi erfaring med mennesker og prosjekter.

Vi har valgt Anaplan som verktøy for planlegging og analyse. Anaplan er sky-basert og inneholder nødvendig regnekraft, fleksibilitet og agilitet til å gjennomføre ytterligere forbedringer for din virksomhet. Kundene kan velge blant mer enn 120 ferdige modeller som kan tilpasses dine behov, eller man kan bygge egne modeller fra grunnen av.

Ta kontakt med oss og vi er klar for å bidra inn i din fremtidige digitaliseringsprosess.

Categories: Anaplan, budsjettering, forecasting, Planalot, planlegging, simulering, Virksomhetsstyring, and what if analyse.